Komunikaty

 Potrzebujesz pomocy prawnika?

Nie radzisz sobie z zadłużeniem?

Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.

 

Jaką pomoc możesz otrzymać?

 • informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
 • informację, jak można rozwiązać twój problem;
 • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
 • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

 

Jak możesz skorzystać z pomocy?

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Hajnówce, tel. 85 682 48 36 i poproś o umówienie na wizytę lub umów się samodzielnie przez formularz na stronie  https://np.ms.gov.pl/

 

wizyta pomoc prawna

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/bezplatna_pomoc_prawna/


INFORMACJA

o waloryzacji emerytur i rent rolniczych

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno- rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 353) – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50,00 zł.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia  15.02.2021 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 1.013 zł 63 gr. (wzrost o 4,24%).

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.013,63 zł przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 50,00 zł.

W taki sposób od dnia 1 marca 2021 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2021 r.

Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2021 r. 1.250,88 zł) – podwyższa się je z urzędu do 1.250,88 zł.

Od dnia 1 marca 2021 r. również ulegnie zmianie wysokość renty socjalnej, która wyniesie 1.250,88 zł, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2.501,76 zł (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 125,09 zł).

Od dnia 1 marca 2021 r.  – do kwoty 1.250,88 zł wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (art. 8 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.).

Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ulegają ponownemu obliczeniu z urzędu, zgodnie z art. 5 ww. ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r., w taki sposób, aby łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) wraz z świadczeniem uzupełniającym, nie przekroczyła kwoty 1.772,08 zł miesięcznie.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

            Od dnia 1 marca 2021 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

1. dodatek pielęgnacyjny 239 zł 66 gr
2. dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie   niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji 359 zł 49 gr
3. dodatek kombatancki 239 zł 66 gr
4. dodatek z tytułu tajnego nauczania 239 zł 66 gr
5. dodatek kompensacyjny 35 zł 95 gr
6. dodatek dla sieroty zupełnej 450 zł 44 gr
7. świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom 239 zł 66 gr
8. świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, nie więcej niż 239 zł 66 gr
9.  dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego 917 zł 58 gr
10. ryczałt energetyczny 179 zł 81 gr
11. zasiłek pogrzebowy 4.000 zł 00 gr
12. zasiłek chorobowy za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni 10 zł 00 gr

 

 

 

 

p.o. Dyrektora

OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

 

 

 

 


      Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Hajnówce informuje, że wnioski o przyznanie  świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy  2021/2022  można   składać :

 • drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021r.
 • droga   tradycyjną  ( papierową )  od  dnia 1 kwietnia 2021r.

 


 

Akcja Zima 2020/2021 - infolinia dla potrzebujących

zagrożenia zimowe

Nawet niewielkie spadki temperatury poniżej zera w okresie zimowym mogą być szczególnie groźne dla osób samotnych i bezdomnych. Nie bądźmy obojętni - reagujmy, jeśli zauważymy kogoś potrzebującego pomocy. Zawiadamiajmy odpowiednie służby. Przy Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim działa specjalna, całodobowa infolinia.

W województwie podlaskim nie brakuje placówek oferujących schronienie i ciepły posiłek osobom bezdomnym. Nie są one skazane na koczowanie w pustostanach, na działkach czy w piwnicach. Jednak z uwagi na swoją sytuację, mają ograniczony dostęp do informacji o schroniskach lub noclegowniach.

Jak pomóc osobom bezdomnym?

 • Spotykając osobę bezdomną, kieruj ją do instytucji pomocowych.
 • Nie wspieraj finansowo osoby bezdomnej, ponieważ utwierdzasz ją w bezdomności.
 • Wykonany przez Ciebie telefon pod wskazane numery alarmowe może uratować komuś życie.


Osoby bezdomne i znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogą uzyskać pomoc pod numerem bezpłatnej infolinii przy Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim : 800 444 989 .


Pod tym numerem zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów, gdzie udzielana jest pomoc rzeczowa, finansowa, prawna i medyczna na terenie całego województwa.


Możesz także zadzwonić:

 • Numer Alarmowy - 112
 • Policja - 997
 • Straż Pożarna - 998
 • Pogotowie - 999
 • Straż Miejska - 986.
Wykaz jednostek udzielających wsparcia osobom bezdomnym:
https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/jednostki-udzielajace-wsparcia-osobom-bezdomnym

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS ponownie od 9 listopada 2020 r.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek.

Nie zmieniły się także zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Wniosek dostępny jest pod adresem:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/swiad/2020/WNIOSEK_zasilek_opiekunczy_listopad_2020.pdf

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1962).

 

p.o. Dyrektora

OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka


Komunikat

Szanowni Państwo

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowania na grypę oraz wzrost liczby przypadków chorób zakaźnych wywołanych przez wirus COVID - 19, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym ośrodku.

W sprawach urzędowych prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych:

Tel. 85 6823195 ,              adres e-mail: gops@gmina-hajnowka.pl

Jednocześnie informuję, że wypłata należnych Państwu świadczeń będzie przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem wypłat.


W innych sprawach kierowanych do Ośrodka można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

za pomocą Portalu Informacyjno - Usługowego EMPATIA  https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

- poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl,

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza: e-Puap GOPS (70qcl68dxm)

Jednocześnie dbając w szczególny sposób o osoby starsze, które są narażone na największe ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem. Nasz ogromny apel do sołtysów, rodzin, sąsiadów o dużą wrażliwość i w razie potrzeby o pomoc pozostałych mieszkańców w czasie kontaktu z osobami starszymi, chrońmy osoby starsze jeszcze bardziej. W przypadku powzięcia informacji o osobie starszej, samotnej lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną prosimy o pilny kontakt telefoniczny z GOPS w Hajnówce.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Mirosława Gawryluk

Kierownik GOPS

 


UWAGA!!!

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym


Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym przyznaje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej - w zależności czy uczeń spełnia kryteria lub też nie, wydaje się odpowiednio decyzję przyznającą lub odmowną.

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?

Pomoc materialna dla uczniów przysługuje:
1) Do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
b) słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich,
c) słuchaczom publicznych i niepublicznych nauczycielskich kolegiów języków obcych
d) słuchaczy publicznych kolegiów pracowników służb społecznych

2) Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
a) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - dzieciom i młodzieży (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych),
b) dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż:
- 528 zł.

Co należy zrobić, aby otrzymać stypendium?

W pierwszym kroku należy wypełnić wniosek, który można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce pok. 47.
W drugim kroku należy dołączyć stosowne załączniki (zaświadczenia oraz oświadczenia) - opis w następnym punkcie tzn. "Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?"

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek wraz z załącznikami składa się w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Termin składania wniosku.
Wniosek wraz z załącznikami składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie w/w terminu.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 1. nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych;
 2. zaświadczenie lub decyzje o uzyskanych świadczeniach z pomocy społecznej z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych;
 3. zaświadczenie o zarejestrowaniu w właściwym Urzędzie Pracy, jeżeli członek rodziny jest osobą bezrobotną;
 4. odcinki z renty, emerytury, lub wypłat alimentów;
 5. zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej;
 6. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto;


Szczegółową informację jakie zaświadczenia lub oświadczenia należy dołączyć do wniosku można uzyskać w GOPS Hajnówka.


W tym roku nie musisz składać kolejnego wniosku o „500+”. Ważne informacje dla rodziców

 

Do tej pory 1 lipca był terminem, w którym rozpoczynał się nabór wniosków o świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

– W tym roku jest inaczej. Rodzice nie muszą składać od lipca nowych wniosków na nowy okres świadczeniowy. W oparciu o  wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019 r., świadczenia zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r. – tłumaczy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej.

Jak wskazuje szefowa resortu rodziny, od przyszłego roku funkcjonować będzie docelowy roczny okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja roku następnego.

– Wtedy, by uzyskać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021, wnioski będzie można składać przez internet od 1 lutego 2021 r., a drogą tradycyjną – od 1 kwietnia. Rodzice nie muszą się martwić, w tym roku nie muszą składać nowych wniosków, a gdy przyjdzie na to czas, będziemy szeroko informować o nowo obowiązujących terminach – zapewnia minister Marlena Maląg.

 

 


Świadczenie Dobry start

Informujemy, iż od 1 lipca 2020 r. można składać wniosek o świadczenie ,,Dobry start” – drogą elektroniczną, przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Natomiast od 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie24. roku życia. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach(we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wypłata świadczenia następuje w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne. Program dobry start nie obejmuje również studentów. Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł jednorazowo.

 

      


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje:

wnioski  o  przyznanie   świadczeń  na  dobry  start, świadczeń  rodzinnych oraz świadczeń z funduszu  alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 można  składać :

 • drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020r.
 • droga tradycyjną (papierową) od dnia 1 sierpnia 2020r.

 


 

W dniu 22 czerwca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce przyjął nominację od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce i przystąpił do wykonania zadania w ramach akcji #GaszynChallenge

 

Ze swojej strony nominowaliśmy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce udało się zebrać kwotę 100,00zł, które już trafiły na konto pomocowe Kubusia: www.siepomaga.pl/kubus.


Zarządzenie Nr 196/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

 

             Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz.713) oraz art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku , 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 roku poz. 218) oraz Uchwały Nr VIII/32/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 140, poz.1629) zarządza się co następuje:

 § 1

             Powołuje się zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

 • Marzena Krucień – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce
 • Raisa Nowik – przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Michał Kościuczuk – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce
 • Halina Parfieniuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Hajnówce
 • Bożena Dmitruk – pielęgniarka środowiskowa Przychodni Rejonowej Nr 1 w Hajnówce
 • Danuta Maksimiuk-Owsieniuk – kurator sądowy Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
 • Ewa Maciejuk – Stowarzyszenie Sympatyków wsi Borysówka
 • Urszula Timoszuk – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

 § 2

             Traci moc zarządzenie Nr 46/15 z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego.

§ 3

             Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz


Informacja

Informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji

„Twój parasol”,

która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskania wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Pobranie aplikacje jest możliwe na stronie internetowej https://twojparasol.com/

 

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Hajnówce

 


Komunikat

Szanowni Państwo

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowania na grypę oraz wzrost liczby przypadków chorób zakaźnych wywołanych przez wirus COVID - 19, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym ośrodku.

W sprawach urzędowych prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych:

Tel. 85 6823195 ,              adres e-mail: gops@gmina-hajnowka.pl

 

 

 

Jednocześnie informuję, że wypłata należnych Państwu świadczeń będzie przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem wypłat.


W innych sprawach kierowanych do Ośrodka można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

za pomocą Portalu Informacyjno - Usługowego EMPATIA  https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

- poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl,

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza: e-Puap GOPS (70qcl68dxm)

Jednocześnie dbając w szczególny sposób o osoby starsze, które są narażone na największe ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem. Nasz ogromny apel do sołtysów, rodzin, sąsiadów o dużą wrażliwość i w razie potrzeby o pomoc pozostałych mieszkańców w czasie kontaktu z osobami starszymi, chrońmy osoby starsze jeszcze bardziej. W przypadku powzięcia informacji o osobie starszej, samotnej lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną prosimy o pilny kontakt telefoniczny z GOPS w Hajnówce.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Mirosława Gawryluk

Kierownik GOPS

 


W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników

w okresie rosnącego ryzyka epidemiologicznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

zwraca się z apelem do Klientów

o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w urzędzie.

Alternatywnie można korzystać ze złożenia wniosków i dokumentów, tj. drogą elektroniczną na adres: gops@gmina-hajnowka.pl

Druki stosownych wniosków dostępne są na stronie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce. 

http://www.gops.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/pl/wzory_wnioskow_/

Informacji w tym zakresie można również zasięgnąć telefonicznie: 85 682 31 95.


Informacja

    Uprzejmie informujemy, iż 07.01.2020r.  i  08.01.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce jest zamknięty.

Za utrudnienia przepraszamy.


Wójt Gminy Hajnówka i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

serdecznie zapraszają  osoby samotne, schorowane oraz w podeszłym wieku

z terenu Gminy Hajnówka

na WIECZERZĘ WIGILIJNĄ,

która odbędzie się dnia 20 grudnia 2019 roku o godzinie 14:00,

w Świetlicy Wiejskiej w Nowoberezowie.

 

Osobom chętnym będzie zapewniony środek transportu na planowane spotkanie.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności pod numerem (85) 682-31-95

                       


                                    

1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku dzień 1 grudnia jest uroczyście obchodzony jako Światowy Dzień AIDS. Święto to ma na celu umożliwienie organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym oraz osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS. Ma także na celu uświadomienie konieczności pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ich rodzinie i bliskim.

Nieodłącznym elementem obchodów Światowego Dnia AIDS jest Czerwona Kokardka – symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS oraz ich bliskimi. Obecność Kokardki w sferze publicznej przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.

Ograniczanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS jest w Polsce, jak i na całym świecie, jednym z priorytetowych zagadnień zdrowia publicznego. Wprowadzenie leczenia antyretrowirusowego (ARV) spowodowało spadek liczby zachorowań na AIDS oraz spadek śmiertelności z powodu AIDS w krajach rozwiniętych. Ujednolicone i zintegrowane leczenie ARV dla wszystkich regionów Polski prowadzone jest od 2001 roku w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”. Program jest zgodny z zaleceniami i zobowiązaniami międzynarodowymi podjętymi na szczeblu globalnym i regionalnym. Przez te lata w Polsce udało się zorganizować modelowy system opieki nad pacjentami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, który w wielu krajach wskazywany jest jako wzór. W tym czasie, dzięki zastosowaniu nowych leków, zmieniło się oblicze choroby, która ze śmiertelnej stała się przewlekłą. Zmienił się również profil osób, które się zakażają. Już nie mówi się o szczególnych grupach, które zakażają się HIV lecz o zachowaniach ryzykownych, narażających na to zakażenie. A to znaczy, że każda osoba podejmująca takie ryzyko może się zakazić.

Na świecie żyje blisko 37,9 mln osób zakażonych wirusem HIV. Po trzydziestu latach od wykrycia w Polsce pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 35 tys. osób żyje z wirusem HIV, a prawie co druga o tym nie wie i może nieświadomie zakażać. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny od wdrożenia badań w 1985 r. do 30 kwietnia 2019 r. zakażenie HIV stwierdzono u 24.303 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski, odnotowano 3.692 zachorowań na AIDS, 1418 chorych osób zmarło. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 20,7 % zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 19,9 % zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 24,8 % poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami.

Obecnie zakażenie wirusem HIV nie powoduje natychmiastowego zagrożenia utraty życia. Dzięki leczeniu antyretrowirusowemu i szybkiemu wykryciu wirusa w organizmie można przeżyć długie lata, aż do naturalnej śmierci.

 

Liczba przypadków zarejestrowanych wg województw

 

w 2018 r.

do 31.07. 2019 r.

Województwo

HIV

AIDS

Zgony
chorych
na AIDS

HIV

AIDS

Zgony
chorych
na AIDS

P O L S K A

1275

108

29

852

61

12

1.

Dolnośląskie

112

11

4

92

7

6

2.

Kujawsko-Pomorskie

28

2

1

19

12

0

3.

Lubelskie

46

-

-

14

3

0

4.

Lubuskie

30

1

-

15

1

0

5.

Łódzkie

37

8

2

55

4

1

6.

Małopolskie

96

2

-

74

0

0

7.

Mazowieckie

238

12

1

173

4

0

8.

Opolskie

30

3

-

13

3

0

9.

Podkarpackie

26

5

3

23

1

0

10.

Podlaskie

23

3

3

11

5

2

11.

Pomorskie

67

4

2

40

3

0

12.

Śląskie

208

28

6

143

7

2

13.

Świętokrzyskie

18

1

-

2

0

0

14.

Warmińsko-Mazurskie

24

6

3

13

0

0

15.

Wielkopolskie

152

13

2

82

10

1

16.

Zachodniopomorskie

47

9

2

28

1

0

Brak danych

93

-

-

55

-

-

[1] Powyższy materiał został opracowany w oparciu o dane z Krajowego Centrum ds. AIDS oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

                                     


Białystok dnia 14.10.2019

Szanowni Państwo,

 

Towarzystwo Amicus informuje, iż Ministerstwo Sprawiedliwości, działające jako dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, powierzyło nam prowadzenie w latach 2019-2021:

 Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

w Białymstoku

 

Ośrodek zapewnia ofiarom i świadkom przestępstw oraz członkom ich rodzin  nieodpłatnie :

 1. Pomoc prawną, alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 2. Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną,
 3. Pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego,
 4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych,
 5. Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 6. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 8. Pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 9. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 10. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę,
 11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego lub wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim,
 12. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy.

 

W związku z powyższym chcielibyśmy nawiązać współpracę instytucjonalną, aby trafniej i szybciej dotrzeć do potencjalnych beneficjentów Funduszu .

 

Najczęstsze przestępstwa :

 • uszkodzenie ciała, bójka , pobicie , przemoc fizyczna i psychiczna w domu i w pracy;
 • brak alimentacji
 • wypadki komunikacyjne
 • poświadczenie nieprawdy , fałszerstwo, oszustwo, lichwa
 • kradzież, rozbój, wymuszenie rozbójnicze
 • zgwałcenie, zmuszanie do określonego zachowania

 

Głównym celem ośrodka jest pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz złagodzenie skutków przestępstwa. Każda sprawa jest oceniana indywidualnie.

 

Szanowni Państwo, prosimy o zwrócenie uwagi w czasie pracy z Waszymi podopiecznymi, w czasie pracy w terenie , na osoby , którym moglibyśmy wspólnie pomóc. Jesteśmy do dyspozycji : całodobowy telefon do pracownika pierwszego kontaktu: + 48 697 697 205.

Adres Ośrodka: Białystok ul. Brukowa 28/8 – godziny przyjęć :

poniedziałek – 13.00-20.00, wtorek-piątek – 8.00-15.00, sobota- 9.00-13.00

E-mail: pomagamy@ta.org.pl

 

Lokalny  punkt :

Bielsk Podlaski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kazimierzowska 18/3 – godziny przyjęć : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek -15.30-16.30

 

Hajnówka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 11 Listopada 24

godziny przyjęć : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek – 16.00-17.00 

 

Janusz Piech

…………………………………………..

(osoba pierwszego kontaktu)


        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje:

wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych, świadczeń na dobry start, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu  alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020  można  składać:

- drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019r.

- droga   tradycyjną  ( papierową )  od  dnia 1 sierpnia 2019r.

 


1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

 

 

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku dzień 1 grudnia jest uroczyście obchodzony jako Światowy Dzień AIDS. Święto to ma na celu umożliwienie organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym oraz osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS. Ma także na celu uświadomienie konieczności pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ich rodzinie i bliskim.

Nieodłącznym elementem obchodów Światowego Dnia AIDS jest Czerwona Kokardka – symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS oraz ich bliskimi. Obecność Kokardki w sferze publicznej przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.

Ograniczanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS jest w Polsce, jak i na całym świecie, jednym z priorytetowych zagadnień zdrowia publicznego. Wprowadzenie leczenia antyretrowirusowego (ARV) spowodowało spadek liczby zachorowań na AIDS oraz spadek śmiertelności z powodu AIDS w krajach rozwiniętych. Ujednolicone i zintegrowane leczenie ARV dla wszystkich regionów Polski prowadzone jest od 2001 roku w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”. Program jest zgodny z zaleceniami i zobowiązaniami międzynarodowymi podjętymi na szczeblu globalnym i regionalnym. Przez te lata w Polsce udało się zorganizować modelowy system opieki nad pacjentami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, który w wielu krajach wskazywany jest jako wzór. W tym czasie, dzięki zastosowaniu nowych leków, zmieniło się oblicze choroby, która ze śmiertelnej stała się przewlekłą. Zmienił się również profil osób, które się zakażają. Już nie mówi się o szczególnych grupach które zakażają się HIV lecz o zachowaniach ryzykownych, narażających na to zakażenie. A to znaczy, że każda osoba podejmująca takie ryzyko może się zakazić.

Na świecie żyje blisko 37 mln osób zakażonych wirusem HIV. Po trzydziestu latach od wykrycia w Polsce pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 35 tys. osób żyje z wirusem HIV, a prawie co druga o tym nie wie i może nieświadomie zakażać. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2017 r. zakażenie HIV stwierdzono u 22.657 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.347 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.758 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 3.451 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.558 zachorowań na AIDS; 1.382 chorych zmarło.

Obecnie zakażenie wirusem HIV nie powoduje natychmiastowego zagrożenia utraty życia. Dzięki leczeniu antyretrowirusowemu i szybkiemu wykryciu wirusa w organizmie można przeżyć długie lata, aż do naturalnej śmierci.

 

 

Liczba przypadków zarejestrowanych w 2017 r. wg województw

Województwo

HIV

AIDS

Zgony
chorych
na AIDS

P O L S K A

1526

120

24

1.

Dolnośląskie

147

14

4

2.

Kujawsko-Pomorskie

26

1

1

3.

Lubelskie

21

-

-

4.

Lubuskie

32

2

1

5.

Łódzkie

63

12

4

6.

Małopolskie

162

6

-

7.

Mazowieckie

330

6

-

8.

Opolskie

18

1

-

9.

Podkarpackie

29

1

-

10.

Podlaskie

30

11

2

11.

Pomorskie

67

6

-

12.

Śląskie

182

20

5

13.

Świętokrzyskie

10

2

-

14.

Warmińsko-Mazurskie

28

10

1

15.

Wielkopolskie

206

20

4

16.

Zachodniopomorskie

72

8

2

Brak danych

103

-

-

 

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku pod adresem:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Ochrona+zdrowia/Zapobieganie+HIV+AIDS.htm

znajdują się materiały poświęcone  zagadnieniom związanym z HIV/AIDS.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że od dnia 01.08.2017r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy  2017/2018.

Pliki do pobrania

Dodana: 24 lipiec 2017 09:54

Zmodyfikowana: 18 marzec 2021 13:52